ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษา “โครงการส่งน้องจบปริญญาตรี”
รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
การยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้รับทุน” ในโครงการส่งน้องจบปริญญาตรี
โดยให้ความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้า

    ยินยอมให้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้โดยตรงในขณะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือที่เกิดขึ้นในระหว่างการสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นต้นว่า ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลสถานภาพครอบครัว ข้อมูลค่าใช้จ่ายของครอบครัว ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งน้องจบปริญญาตรีเท่านั้น

    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ต่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น